BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Visie en werkplan

Duurzame ontwikkeling Polderwijk

Expertisegebied: concept- en gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever: gemeente Zeewolde
Periode: 2005

Opdracht

De gemeente Zeewolde ontwikkelt een nieuwe wijk: Polderwijk. In een periode van tien jaar komen er 2.950 woningen met bijbehorende voorzieningen. Duurzaamheid geldt als een van de leidende thema’s. BenR kreeg van de gemeente de opdracht een vertaalslag te maken van dit algemeen geformuleerde uitgangspunt naar een samenhangende visie, met daaraan gekoppeld concrete prestaties en maatregelen. Deze voorstellen dienden ook getoetst te kunnen worden op hun haalbaarheid.

Wat hebben we gedaan?

BenR adviseerde de gemeente bij de formulering van de ambities (nagestreefde doelen) op het gebied van duurzaamheid en de wijze waarop de ambities voor deelgebieden nader ingevuld en uitgewerkt konden worden met maatregelen. BenR berekende de kosten en baten van de verschillende maatregelen. Om de haalbaarheid van ambities, maatregelen en kosten te toetsen, hield BenR vraaggesprekken met geselecteerde corporaties en projectontwikkelaars. In een workshop met betrokkenen van de gemeente en de provincie werden vervolgens knopen doorgehakt en vastgesteld welke ambities en uitwerkingen passend waren voor de ontwikkeling van Polderwijk. Aansluitend stelde BenR een werkplan op voor de gemeentelijke organisatie.

Resultaat

Het project leidde tot een uitgewerkte visie (met instrumenten en maatregelen) en een werkplan voor de interne organisatie. Hierin zijn de taken van de verschillende afdelingen vastgelegd.

De gemeente Zeewolde koos ervoor om de vereiste prestaties op het gebied van duurzaamheid vast te leggen met het instrument GPR. Als basisambitie (eis) is gekozen voor het GPR-niveau 7,5 (‘ruim voldoende tot goed’). Dit ambitieniveau is tot stand gekomen na het maken van een afweging van de aspecten duurzaamheid, meerkosten en (niet in geld uit te drukken) baten.

Naast de basisambitie zijn in de drie deelgebieden projecten benoemd waar een hogere duurzame kwaliteit uitgangspunt is.

Voor de inrichting van de openbare ruimte gelden specifieke maatregelen, waar de gemeente zelf als opdrachtgever verantwoordelijk voor is.